Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

 

                                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О    

                                                                рішенням першої сесії районної

                                                      ради сьомого скликання

                                                           10 листопада 2015 року № 5

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії

Розділ І.     ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.2. Повноваження постійних комісій районної ради, порядок їх створення, обрання, ліквідації, або реорганізації визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», регламентом районної ради та цим Положенням.

1.3. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням  галузевої структури  розподілу повноважень та переліку питань, що належать до відання комісій для вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку району та з з урахуванням питань господарського і  соціально-культурного будівництва.

 1.4. Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітними.

1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення й вирішення питань.

Розділ ІІ.    ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ОБРАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ     

2.1. Постійні комісії районної ради утворюються на першій сесії з числа депутатів на строк її повноважень.

Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.

Чисельний склад кожної комісії визначається радою. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу постійних комісій вносяться головою ради з урахуванням думки кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

2.2. Постійні комісії обираються радою за поданням голови ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури постійної  комісії вирішуються відповідною постійною  комісією.

2.3. До складу постійних комісій районної ради не можуть бути обрані голова районної ради і заступник голови районної ради.

Депутат  ради  повинен входити до складу однієї з  постійних комісій ради. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Розділ ІІІ. ОСНОВНІ  ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

3.1. Основними функціями постійних комісій районної ради є :

- попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, бюджету, звітів щодо  виконання програм і бюджету;

- вивчення  і підготовка питань про стан та розвиток  відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва;

- розробка проектів рішень ради та підготовка висновків з питань, що вносяться на розгляд ради;

- вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів;

- вивчення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, з питань віднесених до відання ради;

- подання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд їх керівників;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради;

- сприяння в організації і перевірці виконання доручень  виборців;

- попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка висновків з цих питань.

- вивчення з суб’єктами подання питань, які готуються на розгляд ради.

3.2. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

3.3. У разі необхідності публікують у місцевих засобах масової інформації проекти відповідних нормативних актів районної ради для їх широкого обговорення.

3.4. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

- для вивчення питань розробки проектів рішень ради створювати зі свого складу підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;

- запрошувати на засідання комісії відповідних посадових  осіб для розгляду питань, що належать до відання комісії;

- виступити з доповіддю, співдоповіддю та в обговоренні від комісії під час розгляду будь-яких питань на сесії районної ради, що має пряме чи опосередковане відношення до відання комісії.

Розділ ІУ.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

4.1. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії.

Заступник голови комісії обирається з числа членів комісії за поданням голови комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу комісії.

Секретар постійної комісії обирається з числа членів комісії за поданням голови комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу комісії.

4.2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

4.3. Постійні комісії повідомляють про дату, місце проведення та питання, що вносяться на обговорення, не менш як за три дні до його початку.

4.4. Засідання комісії є відкритими, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про проведення закритого засідання.

4.5. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови, або секретар комісії.

4.6. У засіданні постійної комісії можуть брати участь депутати районної ради, які входять до складу інших постійних комісій ради, а також на запрошення постійної комісії можуть брати участь представники державних, громадських органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.

Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії.

4.7. Кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводитьсмя в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.

4.8. Кожен член постійної комісії зобов”язаний брати участь у її засіданні. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень відповідна комісія може звернутися до ради з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки або приймають рекомендації у формі рішень постійної комісії.

Рекомендації приймаються більшістю голосів членів від загального складу постійної комісії.

Рекомендації постійної комісії підписує голова комісії, а у разі його відсутності – заступник голови комісії, або секретар комісії.

4.10. Протокол засідання постійної комісії підписують голова комісії, а у разі його відсутності – заступник голови комісії, та секретар комісії у тижневий строк після засідання комісії.

4.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи вищезазначені суб”єкти повинні повідомити постійні комісії у встановлений ними строк.

4.12. Постійна комісія районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

4.13. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою голів комісій, а також за дорученням ради, або голови ради, його заступника, розглядатися спільно.

Рекомендації або висновки, прийняті комісіями на спільних засіданнях, у формі рішень підписуються головами відповідних комісій.

4.14. Порядок проведення спільних засідань постійних комісій визначається Регламентом районної ради та цим Положенням.

Розділ У.  ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

5.1.  Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів,  приватизації, підприємництва та регуляторної політики :                         - забезпечує розробку та попередній розгляд щорічних програм соціально-економічного і культурного розвитку району в частині їх фінансового забезпечення та впливу на збільшення надходжень до бюджету району;

-  попередньо розглядає  проект районного бюджету, внесення змін до нього, звіт про виконання районного бюджету та готовить відповідні висновки;

-  розробляє та вносить пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- проводить роботу з виявлення додаткових резервів щодо економного використання коштів районного бюджету;

- сприяє залученню інвестиційних і кредитних ресурсів в економіку району, проведенню організаційної роботи з визначення пріоритетних напрямів розвитку інвестиційної діяльності та формування інвестиційної діяльності та формування інвестиційного розділу програми соціально-економічного та культурного розвитку району;

-  погоджує розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенції відповідно між сільськими бюджетами;

-  попередньо  розглядає  та погоджує інвестиційні проекти;

-  виявляє додаткові надходження до районного бюджету,  методи збільшення доходної частини районного бюджету, веде контроль за ефективним використанням коштів районного бюджету;

-  вивчає та підготовлює за дорученням районної ради, голови районної ради або за власною ініціативою інші питання щодо використання коштів районного бюджету, інвестиційної діяльності;

- бере участь у розробці програм приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл району та об’єктів незавершеного будівництва, контролює виконання програм приватизації майна у частині фінансових надходжень;

- розглядає та надає висновки  і рекомендації з питань відчуження, надання згоди на передачу майна в оренду та придбання об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл; створення, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;

- здійснює контроль за виконанням рішень районної ради з питань власності та приватизації;

- взаємодіє з органами Державної податкової адміністрації з питань виконання показників надходжень до бюджетів усіх рівнів відповідно до бази оподаткування;

- взаємодіє з Контрольно-ревізійним управлінням щодо фінансово-бюджетного контролю у сфері формування, розподілу та використання коштів, взаємодіє з управлінням Державного казначейства з питань надходження коштів та фінансування програм, які реалізуються на території району;

-   проводить підготовку за дорученням ради, голови ради, або з власної ініціативи рекомендацій з питань регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

- встановлює єдиний підхід до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

- планує  діяльность з підготовки проектів регуляторних актів;

- оприлюднює  проекти регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також проводить  відкриті  обговорення за участю  представників громадськості питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;

- відстежує  результативность регуляторних актів на підставі аналізу звіту про відстеження  результативності цього регуляторного акту та в разі необхідності  забезпечує перегляд регуляторних актів;

-  проводить систематизацію регуляторних актів;

-  забезпечує недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

-  вивчає  та  проводить підготовку за дорученням ради або за власною ініціативою питань про стан та розвиток підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення в районі;

- попередньо розглядає проекти програм з питань підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

- попередньо розглядає та надає пропозиції щодо нагородження працівників у галузі торгівлі, побутового обслуговування населення, підприємництва;

- вивчає  і пропагує  позитивний  досвід з питань підприємництва;

-  здійснює  інші функції відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Регламенту районної ради та цього Положення.                                                                                                                                                                                                         5.2.  Постійна комісія з питань законності і правопорядку,  діяльності ради, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров”я, сім”ї і молоді, соціального захисту  та засобів масової інформації забезпечує :

-  підготовку за дорученням ради або її голови рекомендацій з питань, пов”язаних з діяльністю ради, додержанням норм депутатської етики, виконання депутатами рішень ради та її органів;

-  підготовку висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради;

- підготовку та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо визначення незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів,  а також повноваження районної ради;

- підготовку та попередній розгляд рішень стосовно протестів, подань та приписів міськрайонного прокурора на рішення районної ради та з інших питань діяльності ради;

- попередній розгляд   проектів програм з питань охорони здоров”я, дитинства та материнства, відповідних розділів бюджету, підготовку висновків і подання їх постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та приватизації;

- вивчення та підготовку питань  про стан та розвиток галузі охорони здоров”я;

- підготовку пропозицій щодо поліпшення стану охорони здоров”я, дитинства та материнтва;

- розробку і внесення на розгляд ради проектів рішень з питань охорони здоров”я;

- здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з питань охорони здоров”я, дитинства та материнства, а також внесення змін до рішень районної ради;

- попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагородження працівників у галузі охорони здоров”я;

- попередній розгляд проектів програм з питань освіти, культури, науки, спорту, сім”ї, молодіжної політики та відповідних розділів бюджету, підготовка висновків і подання їх до постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та приватизації;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради із цих проблем;

- підготовку пропозицій щодо створення умов для розвитку освіти, культури;

- попередній розгляд та надання пропозицій щодо кандидатур керівників закладів спільної власності територіальних громад, діяльність яких спрямована на реалізацію політики у сфері освіти, культури, науки, спорту, сім”ї та молодіжної політики;

- погодження, внесення змін та доповнень до установчих документів профільних закладів;

- попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагородження працівників у названих галузях;

- підготовку та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо визначення незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів,  а також повноваження районної ради;

- підготовку та попередній розгляд рішень стосовно протестів, подань та приписів міськрайонного прокурора на рішення районної ради та з інших питань діяльності ради;

- підготовку пропозицій щодо заснування засобів масової  інформації, призначення і звільнення їх керівників;

- попередній розгляд рішень щодо об”єднання в асоціації, вступ до нових та інших форм добровільних об”єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

- підготовку проектів рішень на розгляд сесій з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством

- попередній розгляд проектів програм з питань праці та працевлаштування, соціального захисту та соціального забезпечення населення, а також відповідних розділів бюджету, підготовка висновків і подання їх  в постійні комісії з питань бюджету та фінансів;

- розробку і внесення на розгляд ради проектів рішень з питань праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення;

- вивчення стану  ринку праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, підготовка рекомендацій щодо його поліпшення;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради з питань праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення;

- погодження на засіданні постійної комісії районної ради з питань праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення Статутних документів районних закладів системи соціального захисту населення;

- попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагородження працівників у галузі праці та соціальної сфери;

- здійснення інших функцій відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу Законів про працю України, Регламенту районної ради, даного Положення та інших відповідних законодавчих і нормативно-правових документів.

 5.3. Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, будівництва, зв’язку, енергозабезпечення, торгівлі, побуту, комунальної власності та розвитку населених пунктів  забезпечує:

-  попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, цільових та регіональних районних програм, з питань що нралежать до її компетенції, районного бюджету, звітів про їх виконання;

-  вивчення та підготовка за дорученням районної ради, голови районної ради, або за власною ініціативою питань щодо стану та розвитку промисловості, енергетики, транспорту та зв”язку;

-  вивчення та пропаганда позитивного досвіду роботи інших районів, окремих підприємств щодо відновлення та нарощування обсягів промислового виробництва, підвищення якості продукції, розвитку енергетики, транспорту, зв”язку та впровадження нових енергозберігаючих технологій;

- попередній розгляд проектів програм з питань житлово-комунального господарства, будівництва, та архітектури.

- вивчення та підготовка на розгляд сесій питань про стан та розвиток в районі житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури;

- участь у підготовці та внесення відповідних пропозицій до регіональних та загальнодержавних програм;

- здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури;

- попередній розгляд відповідно до законодавства правил забудови і благоустрою населених пунктів;

- вивчення і пропаганду позитивного досвіду з питань  житлово- комунального господарства, благоустрою та впровадження його в районі;

- попередній розгляд та надання пропозицій щодо кандидатур керівників профільних закладів спільної власності територіальних громад сіл;

- погодження внесення змін та доповнень до установчих документів профільних суб”єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл;

- попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагороджень працівників у галузі житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури;

- вивчення та підготовку за дорученням ради або за власною ініціативою питань про стан та розвиток підприємництва, торгівлі, споживчого ринку, та побутового обслуговування населення в районі;

- попередній розгляд проектів програм з питань підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

- підготовку пропозицій щодо покращення стану справ у сфері торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення району;

- вивчення і пропаганду  позитивного досвіду з питань підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення;

- попередній розгляд відповідних проектів програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, підготовку відповідних висновків;

- здійснення інших функцій відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту районної ради та цього Положення.

5.4. Постійна комісія з питань  агропромислового комплексу, екології та охорони природних ресурсів  забезпечує:

- підготовку за дорученням ради, голови ради або з власної ініціативи рекомендацій з питань агропромислового комплексу та земельних відносин;

- підготовку питань, що пов’язані з сільськогосподарським виробництвом, переробкою сільськогосподарської продукції, земельним законодавством;

-  вивчення і підготовку пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва;

-  розгляд пропозицій щодо вирішення питань регулювання земельних відносин;

-  попередній розгляд відповідних розділів проектів програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, підготовку відповідних висновків;

-  підготовку пропозицій щодо покращення стану справ у сільськогосподарській галузі.;

- підготовку за дорученням ради, голови ради або з власної ініціативи рекомендацій з питань екології та раціонального використання природних ресурсів;

- попередній розгляд проектів програм з питань екології, раціонального використання природних ресурсів та відповідних профільних проектів рішень районної ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень районної ради з питань екології та раціонального використання природних ресурсів;

- підготовку та попередній розгляд питань щодо надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також скасування такого дозволу;

- попередній розгляд пропозицій з питання охорони навколишнього природного середовища, виконання природоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів;

- вивчення і підготовку пропозицій щодо стану забруднення атмосфери, водних басейнів;

- підготовкуё пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду районного значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

- попередній розгляд та надання пропозицій щодо нагородження працівників, які працюють у галузі екології та охорони  природних ресурсів;

 -  здійснення інших функцій відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту районної ради та цього Положення.