Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Положення про Координаційну раду

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про  Координаційну раду з питань місцевого

самоврядування  при  голові  районної  ради

 

1. Координаційна рада з питань місцевого  самоврядування при голові районної ради  керується у своїй діяльності положеннями  Конституції України,  Закону України "Про  місцеве самоврядування  в Україні”  та  цим Положенням.

2. Координаційна  рада  є  дорадчо-консультативним  органом і  діє при голові районної  ради на громадських засадах.

  До складу  Координаційної ради входять голова та заступник голови районної ради, сільські голови   за їх згодою.

 3.Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності , але  не рідше     одного разу  в  квартал.

 Засідання  скликаються за пропозицією голови районної ради, або за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної  ради. 

 Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань,що мають розглядатися на ньому Координаційна рада визначає перед закриттям засідання ради.  

Про можливі  зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

4.Засіданя  Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності – обраний Координаційною радою головуючий.

5. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь за запрошенням заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних самостійних підрозділів  райдержадміністрації та  керівники підприємств, установ і організацій.

6. Координаційна рада  може приймати рішення, що мають рекомендаційний  характер.   

7. Координаційна  рада у своїй практичній  діяльності взаємодіє з постійними комісіями та виконавчим апаратом райради.

8.  Координаційна  рада:

- обговорює  стан  економічного і соціального  розвитку району та практичну діяльність рад по здійсненню організаційних  і контрольних  повноважень

щодо затвердження і реалізації  програм соціально-економічного та культурного  розвитку  на підвідомчих територіях,  розробляє практичні рекомендації;

- аналізує діяльність рад з питань розробки, затвердження і виконання  місцевих бюджетів, розробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетів,

зміцнення  фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності  місцевих бюджетів;

- розглядає пит ання щодо конструктивного і дієвого підходу рад до розв”язання проблем функціонування місцевих господарств і забезпечення 

 життєдіяльності  територій, до приватизації  майна державної та комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню

кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

- аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органій місцевих рад, депутатів, зміцнення і вдосконалення зв”язків  органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

 вивчає матеріально-технічну забезпеченість  органів  місцевого самоврядування, розробляє і подає пропозиції до райдержадміністрації, місцевих виконкомів та керівників господарств по сприянню у вирішенні питань придбання паливно-мастильних  матеріалів, оргтехніки  і інших матеріалів, а також забезпечення транспортом депутатів для прийняття участі в роботі  постійних комісій, пленарних засідань рад;

- сприяє  налагодженню конструктивних  взаємозв”язків органів місцевого самоврядування та райдержадміністрації по зміцненню законності і порядку на підвідомчих територіях, у діяльності рад та виконавчих комітетів, посиленню контролю за виконанням райдержадміністрацією делегованих  районною радою повноважень, усуненню  з практики відносин проявів  нехтування  законними правами органів місцевого самоврядування, амбіційності, вольових  рішень і тиску щодо  діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- спрямовує увагу на поліпшення  навчання депутатів, міського, селищного та сільських голів, посадових осіб місцевого самоврядування на семінарах, вносить пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики  навчання;

-підтримує  зв”язки з  асоціаціями та іншими добровільними об”єднаннями в системі  місцевого самоврядування.

 9.Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат  районної  ради.