Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Правила внутрішнього розпорядку

ПРАВИЛА

внутрішнього  трудового розпорядку виконавчого аппарату

Світловодської районної ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблено відповідно до

Конституції України,  Кодексу законів про працю України, інших нормативно -

правових актів, які регулюють сферу трудових відносин.

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку приймаються з метою сприяння вихованню у працівників сумлінного ставлення до праці, подальшого зміцнення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, своєчасного і якісного виконання поставлених завдань.
 2. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку поширюються на всіх працівників Світловодської районної ради незалежно від посади та виконуваної роботи.
 3. Керівництво Світловодської районної ради створює організаційні, економічні умови для дотримання працівниками трудової дисципліни, використовує методи переконання, заохочення за добросовісну працю та її високу якість. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності, перелічені в п.7 цих Правил.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННОЇ РАДИ.
  1.       При укладенні трудового договору громадяни зобов’язані подати:

-  паспорт відповідно до законодавства про паспорт або інший документ , що посвідчує особу;

-     трудову книжку, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, якщо  особа поступає на роботу вперше – довідку , що видана за місцем проживання;

-     свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування;

-     довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

-     при прийнятті на роботу, яка потребує спеціальних знань, - документ про відповідну освіту;

-     військовозобов’язані та звільнені з лав Збройних сил громадяни – військовий квиток.

      Прийняття на роботу без зазначених документів не допускається.

 1. Для працівників, яких приймають на роботу встановлюють такі випробні

терміни:

–   для посадових осіб місцевого самоврядування – 3 місяці;

 • інші працівники -1 місяць.

Випробні терміни не встановлюються для осіб, перелічених у останньому

абзаці ст..26 КЗпП, а також інших осіб, яким неможливо встановити випробний термін згідно з чинним законодавством.

            На період випробного терміну працівнику не виплачують надбавки (крім тих, що є обов’язковими до виплати за вимогами законодавства) та премії.

      Умова про випробування повинна бути прописана в розпорядженні про прийняття на роботу.

 1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади 5-7 категорій здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.
 2. Прийом на роботу оформляється розпорядженням голови районної ради, яке доводиться до відома працівника.
 3. При прийнятті  працівника на роботу, або при переводі його в установленому порядку на іншу роботу голова районна рада чи уповноважений ним орган зобов’язані:

-     ознайомити працівника з дорученою  роботою, умовами і розміром оплати праці, посадовою інструкцією;

-     ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором, що діють в установі;

-     провести інструктаж із правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці;

-     ознайомити посадових осіб із спеціальними обмеженнями, встановленими законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про боротьбу з корупцією»;

-     на працівників, які пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки згідно з чинним законодавством. Ця вимога поширюється на всіх працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню;

-     трудовий договір припиняється тільки на підставах  передбачених законодавством та оформлюється розпорядженням  голови районної ради;

-     в останній день роботи працівника його безпосередній керівник  зобов’язаний прийняти документи, справи, технічні засоби, тощо та повідомити начальника фінансово-господарського відділу про відсутність заборгованості за працівником;

-     у день звільнення голова районної ради або уповноважений ним орган зобов’язаний видати належно оформлену трудову книжку та виконати повний розрахунок  із працівником. День звільнення вважається останнім днем роботи.

 

 1. ГОЛОВНІ ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

3.1.      Працівники та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

-   працювати чесно та сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно й точно виконувати доручення керівництва районної ради та її виконавчого апарату.

-   підвищувати продуктивність праці, своєчасно і ретельно виконувати завдання;

-   гідно поводитися із відвідувачами та іншими працівниками;

-   постійно підвищувати свій освітній та фаховий рівень;

-   не допускати порушень прав і свобод громадян;

-   дотримуватись вимог по охороні праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, які передбачені відповідними правилами та інструкціями;

-   приймати міри по усуненню причин та умов, які перешкоджають нормальній роботі, і терміново повідомити про це керівництво районної ради;

-   утримувати своє робоче місце в чистоті та справному стані, а також дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

-   ефективно використовувати техніку та інше офісне обладнання, бережно відноситись до нього, економно та раціонально використовувати витратні матеріали, електричну енергію та інші матеріальні ресурси;

-   коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник по своїй спеціальності, кваліфікації, визначається єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт та професій робочих, кваліфікаційним довідником посад службовців, а також технічними правилами, посадовими інструкціями та положеннями, затвердженими в установленому порядку, дорученнями керівництва районної ради та її виконавчого апарату.

 

 1. ГОЛОВНІ ОБОВЯЗКИ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ.

4.1.  Голова районної ради або уповноважений ним орган зобов’язана:

-  правильно організувати працю працівників, щоб кожен працівник по своїй

спеціальності та кваліфікації мав закріплене за собою робоче місце, своєчасно був ознайомлений з встановленим завданням і забезпечений роботою протягом всього робочого дня;

- забезпечити здорові та безпечні умови праці, справний стан техніки та іншого офісного обладнання, а також нормативні запаси витратних матеріалів необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;

- створювати умови для зростання продуктивності праці шляхом впровадження нових досягнень науки, техніки здійснювати заходи по підвищенню ефективності виробництва, якості роботи, покращенню організації;

- організовувати вивчення, розповсюдження та впровадження передових прийомів та методів праці;

- постійно вдосконалювати організацію оплати праці, підвищувати якість нормування праці, виплачувати заробітну плату в установленні терміни;

- забезпечувати дотримання трудової та виробничої дисципліни, постійно здійснювати організаторську та виховну роботу;

- дотримуватись законодавства про працю та правил охорони праці;

- у випадках, що передбачені законодавством, своєчасно надавати пільги та компенсації, пов’язані зі шкідливими умовами праці;

-  уважно ставитись до потреб працівників, забезпечувати поліпшення їх побутових умов.

 

 1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

5.1. Працівники районної ради працюють за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними – суббота та неділя. Тривалість робочого тижня складає 40 годин.

Понеділок-четвер                                       П’ятниця                                         початок роботи: 7-30;                              початок роботи: 7-30;

обідня перерва: з 12-15 до 13-00;               обідня перерва: з 12-15 до 13-00;

закінчення роботи: 16-30;                           закінчення роботи: 15-15;

5.2. Працівники мають право на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення.

            5.3. Перерву на обід  працівник використовує на власний розсуд.

5.4. Роботу у вихідні дні працівникові компенсують у порядку, передбаченому законодавством (ст.ст.72, 107 КЗпП).

5.5. Працівника, який з’являється на роботу у нетверезому стані, безпосередній керівник не допускає до роботи у цей день і здійснює відповідні дії щодо нього відповідно до законодавства України.

            5.6.  Забороняється в робочий час:

- участь працівників у громадських заходах та виконання ними громадських обов’язків, які не пов’язані з виробничою діяльністю;

-  проводити збори, засідання по громадських справах.

5.7. Черговість надання щорічної відпустки встановлюється графіком, затвердженим керівництвом.

5.8. Графік відпусток складається на кожний календарний рік, затверджується головою районної ради та доводиться до відома всіх працівників.

 

 1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ    В РОБОТІ.

 

6.1. За зразкове виконання службових обов’язків, тривалу та бездоганну

роботу, інші досягнення у праці застосовуються наступні заохочення:

                   - оголошення подяки;

                   - видача премії;

                   - нагородження цінними подарунками;

                   - нагородження Грамотою районної ради;

            - позачергове присвоєння рангу.

6.2. Заохочення оголошуються розпорядженням, доводяться до відома

колективу  та заносяться до трудової книжки працівника.

6.3. Працівникам, які бездоганно виконують свої посадові обов’язки,  надаються

переваги в першочерговому просуванні по службі.

6.4. За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до

державних  нагород.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦІПЛІНИ.

7.1 .Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання по вині працівника покладених на нього трудових обов’язків, або порушення режиму роботи, тягне за собою повне або часткове позбавлення надбавок, премій, винагород.

7.2. При скоєнні працівником прогулу без поважних причин, появи на роботі у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння до нього застосовуються адміністративні заходи, оголошення догани, дисциплінарного або громадського стягнення, він позбавляється усіх видів премій і винагород.

7.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної ради й оголошуються в розпорядженні, яке доводиться працівнику до відома.

7.4. До застосування мір дисциплінарного або громадського стягнення від порушника потрібно взяти пояснення в письмовій формі. Відмова від дачі пояснення не є перешкодою для застосування стягнення безпосередньо після виявлення порушення, але не пізніше двох місяців з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня допущення порушення.

7.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне стягнення. При застосуванні враховується важність скоєного порушення, обставини за яких його було допущено, попередня робота та поведінка працівника.

7.6. Якщо протягом року до працівника не будуть застосовуватись нові дисциплінарні стягнення, то він вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності.

7.7. Дисциплінарне стягнення може бути знято достроково за пропозицією трудового колективу, якщо працівник не допускає нових порушень і проявив себе, як сумлінний працівник.

7.8. Зняття стягнення проводиться в такому ж порядку, що і було застосовано, тобто шляхом видання розпорядження.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку знаходяться в кожному структурному підрозділі виконавчого апарату районної ради.
 3. Всі новоприйняті на роботу, знайомляться з Правилами під розпис.